خلاصه وضعیت طرح سرمایه گذاری داخلی /خارجی

  • الف) معرفی طرح
  • از حیث پیشرفت فیزیکی (بر حسب درصد)
  • مبلغ و منبع تامین اعتبار را حتما قید فرمائید
  • مبلغ و منبع تامین اعتبار را قید کنید
  • بر آورد کارشناسی
  • بر آورد کارشناسی
  • بر حسب یورو
  • برحسب یورو
  • ج) اطلاعات عمومی ----------------------------------------------------------------------------
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .