مشاوره اقتصادی ،بازرگانی ،سرمایه گذاری

 مشاوره کامل و بسته قراردادهای  تنظیمی بازرگانی، سرمایه گذاری، اقتصادی ، امور دارایی وتبلیغات

مشاوره های مالی واقتصادی و بسته های قرارداد

قرارداد مشاوره اقتصادی

قرارداد مشاوره ارائه طرح های بازرگانی سرمایه گذاری

قرارداد توسعه بازار و تبلیغات و آی تی

قرارداد مشاوره ثبت برند ،ثبت شرکتها

قرارداد مشاوره صادرات کالای مجاز بازرگانی

قرارداد مشاوره واردات درخواست مشتریان

مشاوره در امور سهام و خرید و فروش سهام شرکتها