• تولید موتور سیکلت هیبریدی ثبت اختراع
  • احداث نیروگاه خورشیدی
  • تولید دیوار های نانو کربنات

تولید موتور سیکلت هیبریدی ثبت اختراع

احداث نیروگاه خورشیدی

تولید دیوار های نانو کربنات