1. فروش ، واگذاری کارخانجات تولید صنعتی شامل( صنایع لزی،شیمیایی،خودرو،کشاورزی) دارای مجوزهای تاسیس یا بهره برداری