• مشارکت در تولید هیدروکربن و مشتقات نفتی جهت صادرات
  • ترانزیت و سوآپ مواد نفتی
  • فروش محصولات نفتی درخواست بالا شامل قیر ،بنزین و گازوئیل

مشارکت در تولید هیدروکربن و مشتقات نفتی جهت صادرات

ترانزیت و سوآپ مواد نفتی

فروش محصولات نفتی درخواست بالا شامل قیر ،بنزین و گازوئیل