برخی از اهداف شرکت:


 ♦ توسعه و  ترغیب  بخش خصوصی در بحث سرمایه گذاری و انتقال سرمایه ها به بخش های مختلف اقتصاد کشور

♦ تهیه سرمایه لازم برای اجرای طرح ها و پروژه های صنعتی ، کشاورزی، خدماتی و تولیدی

♦ برکزاری سمینارها و تولید بسته های آموزشی برای توسعه مدون فعالیت های مالی

♦ خرید کالا به صورت نقد و واگذاری آنها در قالب اجاره به شرط تملک

چشم انداز:


♦ تبدیل شدن شرکت به بهترین شاهراه انتقال سرمایه در بخش های مختلف

♦ گسترش فعالیت به حوزه کشورهای اطراف

♦ رسیدن به بالاترین حد اعتماد عمومی

♦ تهیه سرمایه و سرمایه پذیری و سرمایه گذاری در طرح های زود بازده