مطالب توسط sepraco1398

تاریخچه

اين شركت طی کسب تجربه های گوناگون در عرصه هاي مختلف بازرگانی،تجاری،صنعتی وطی سالهای اخیر پس از بررسی های لازم وهمگام با رشد صنعت لیزینگ وسرمایه گذاری