اين شركت طی کسب تجربه های گوناگون در عرصه هاي مختلف بازرگانی،تجاری،صنعتی وطی سالهای اخیر پس از بررسی های لازم وهمگام با رشد صنعت لیزینگ وسرمایه گذاری