سپرا

سرمایه گذاری * مشارکت * تامین اعتبار

کلینیک خدمات سرمایه

(ارائه مشاوره های مالی و پکیج سرمایه گذاری)


سرمایه گذاری

(لیست طرح جامع فرصت های سرمایه گذاری)


خرید و فروش – واگذاری سهام

(مشاوره سهام شرکتها)